Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Služby

Ďalšie geodetické služby

Okrem vybraných geodetických prác ponúkame aj ďalšie komplexné služby. Spolu s vyhotovením geometrického plánu zabezpečíme prípravu a vyhotovenie kúpnopredajných, darovacích a iných zmlúv, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ako aj zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností.

Kompletné portfólio služieb Geodeta:

 • Vytyčovacie a kontrolné merania počas výstavby.
 • Činnosť autorizovaného geodeta v investičnej výstavbe.
 • Majetkovoprávna príprava stavieb.
 • Vybudovanie geodetických sietí a bodového poľa v najvyššej triede presnosti-klasicky, alebo metódou GPS.
 • Zameranie a vytýčenie plošných a líniových stavieb ako sú budovy, hospodárske areály, cesty, tunely, mosty, železnice, káblové rozvody, produktovody, závody, letiská, lomy, lanové dráhy, vodné toky a pod. Predprojektová dokumentácia a porealizačné zameranie týchto stavieb.
 • Zameranie a kontrola polohových a výškových posunov a deformácií stavebných objektov a strojných zariadení (mosty, lanové dráhy, žeriavové dráhy, veže, komíny, priehrady, hrádze atď.).
 • Účelové mapy veľkých mierok (Základné mapy závodov, Technická mapa mesta atď.).
 • Vyhotovenie digitálneho mapového diela a pripojenie Geografických informačných systémov pre správcov sietí, závody, plošné a líniové stavby (telekomunikačné káble, plynovody, ropovody, vodovody,elektrické vedenia atď.).
 • Vyhľadávanie a zameriavanie podzemných vedení (káblové rozvody, produktovody).
 • Návrhy geografických informačných systémov pre obce, závody, správcov sietí a pod.
 • Technická mapa mesta vo forme mestského informačného systému (MIS) s pripojením databázových údajov.
 • Komplexné zameriavanie budov, pamiatkových objektov a sakrálnych stavieb (vnútorné zameranie, fasády, plošné nivelácie atď.) s pripojením databáz údajov.
 • Konzultačná a poradenská činnosť v odbore geodézie kartografie a katastra.

Inžiniering a katastrálny servis

Inžiniering

Pri každej výstavbe - od momentu rozhodnutia stavať až po kolaudáciu - je dôležité mať zabezpečené všetky dokumenty , súhlasy, stanoviská a rozhodnutia dotknutých subjektov, čiže nepopulárne „papierovačky“. Aby Vaša stavba išla „ako po masle“ zabezpečíme tieto „papierovačky“ za Vás.

Týka sa to najmä:

 • dokladov z katastra nehnuteľností – potvrdené kópie listov vlastníctva, katastrálnych máp, geometrických plánov atď.

 • dokladov pre stavebný úrad potrebných pre stavebné povolenie a pre kolaudáciu stavby

 • všetkých ďalších podkladov potrebných pre úspešnú kolaudáciu stavby

Ponúkame Vám pomoc v tejto oblasti. Zosúladenie uvedených činností a správne rozvrhnuté postupy v priebehu výstavby Vám ušetria veľa času a starostí.

Katastrálny servis

V rámci katastrálneho servisu Vám ponúkame Vám najmä nasledovné služby:

 • Zápis geometrického plánu

 • Vyhotovovanie návrhov na vklad

 • Grafické a spätné grafické identifikácie

 • Zabezpečíme pre Vás výber listov vlastníctva, snímok z katastrálnych máp a všetky podania dokumentov na katastri

 • Zabezpečíme vypracovanie znaleckého posudku

Ďalej pre Vás vyhotovíme zmluvy typu:

 • Kúpna zmluva

 • Darovacia zmluva

 • Zámenná zmluva

 • Zmluva o vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu

 • Zmluva o budúcej zmluve

 • Zmluva na zriadenie vecného bremena

Pri týchto službách dbáme na to, aby bol pre Vás celý proces zrozumiteľný a hlavne bezpečný.

Zameranie skutočného stavu budov

Dokumentácia skutočného stavu budov je dôležitá najmä pre potreby projektantov a architektov, správcov budov, a pamiatkárov. Vyhotovujeme ju v digitálnej forme a na požiadanie aj v 3D. Tieto práce je potrebné vykonávať s vysokou presnosťou a podrobnosťou.

Preto je pre Vás dôležité, aby tieto práce vykonával výhradne kvalifikovaný odborník , s dlhodobou praxou, vzdelaním a vedomosťami potvrdeními štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET . Presne takých geodetov nájdete u nás .

V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti od zamerania jednoduchých objektov až po budovy historického významu – viď. referencie a ukážky. Dosahujeme vynikajúcu presnosť a hlavne vierohodnosť merania a zobrazovaniaaj tých najzložitejších vnútorných priestorov, krovov, striech či historických fasád. Používame najmodernejšie postupy ako sú laserové diaľkomery, fotogrametria a diaľkové skenery.

Polohopis a výškopis

Žiadny projektant sa nezaobíde pri projektovaní stavieb bez kvalitného mapového podkladu. Na to slúži polohopisný a výškopisný plán.

Naša firma ponúka široké spektrum vyhotovenia účelových máp a špeciálnych podkladov (pozdĺžnych a priečnych rezov, profilov, 3D podkladov, zameraní skutočného stavu stavebných objektov atď.). Podklady vyhotovujeme v digitálnej forme, s pripojením na štátny súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv.

Sme členmi

 • Komory Geodetov

Kontakt

 • adresa Geodet Ing. Pavol Dulín - Geodus s.r.o. Sabinov
 • telefón  +421 51 45 25 154, 0905 94 63 66
 • email  geodus.sb@gmail.com
 • map  Námestie Slobody 79, 08301 Sabinov

Nájdete nás