Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Geometrický plán

Geometrický plán (GP) je jedna z najdôležitejších príloh pri kolaudácii, pri žiadosti o poskytnutie úveru, podaní žiadosti na vklad a zápis práv k nehnuteľnosti, atď. Preto je pre Vás dôležité, aby GP vyhotovil výhradne kvalifikovaný odborník, s príslušnou praxou, vzdelaním a vedomosťami potvrdeními štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET. Presne takých geodetov nájdete u nás.

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

  • rozdelenie nehnuteľností
  • zlúčenie nehnuteľností
  • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • zameranie rozostavanej stavby
  • úpravu hranice nehnuteľností
  • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
  • priznanie práv k časti nehnuteľnosti - vyznačenie vecného bremena

 

Proces tvorby GP je zjednodušene nasledovný: Po zistení Vašich požiadaviek a získaní podkladov zo Správy katastra zameriame potrebné prvky a vyhotovíme návrh GP. Po Vašom odsúhlasení GP dopracujeme,autorizačne overíme a opatríme kolkami. Následne GP podáme na príslušnú Správu katastra na úradné overenie. Po úradnom overení pre Vás GP vyzdvineme a odovzdáme Vám ho minimálne v 3-och kópiách, ktoré môžete použiť na právne úkony. Všetky úkony sú zahrnuté v dohodnutej cene.

Ročne vyhotovíme niekoľko desiatok geometrických plánov. Kvalitné vyhotovenie geometrického plánuautorizovaným geodetom je základom toho, že v budúcnosti predídete možným problémom s Vašimi nehnuteľnosťami. Ku každému klientovipristupujeme veľmi zodpovedne, pretože ide vždy o vyhotoveniedôležitého dokumentu, týkajúceho sa Vašich vlastníckych práv.

Naši klienti oceňujú, že pri tvorbe GP poskytujeme aj bezplatné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností. Preto Vám môžeme ponúknuť v tejto oblasti nadštandartné služby, za ktoré zaplatíte primeranú cenu pri dodržaní vysokej kvality výsledného GP.

…a ešte pár právnych definícií:

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv a môže slúžiť aj na zápis zmeny bázy údajov KN.

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

Geometrický plán môžu vyhotoviť len fyzické a právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce.

Sme členmi

 • Komory Geodetov

Kontakt

 • adresa Geodet Ing. Pavol Dulín - Geodus s.r.o. Sabinov
 • telefón  +421 51 45 25 154, 0905 94 63 66
 • email  geodus.sb@gmail.com
 • map  Námestie Slobody 79, 08301 Sabinov

Nájdete nás