Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548
Kataster nehnuteľností

>> Geometrické plány

>> Vytyčovanie hraníc pozemkov

>> Geodetické podklady pre majetkovoprávne usporiadania

>> Identifikácie parciel

>> Výkupové elaboráty

Inžinierska geodézia

>> Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie územia

>> Vytyčovanie stavebných objektov

>> Kontrolné meranie a zameranie skutočného stavu vyhotovenia stavieb

>> Geodetická dokumentácia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby

>> Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

>> Informatívny zákres inžinierských sietí

>> Zameranie priebehu vytýčených inžinierskych sietí jednotlivými správcami IS

Katastrálny servis

>> Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva

>> Vyhotovovanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

>> Vyhotovovanie žiadostí na správu katastra

>> Konzultácie a poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľnosti

>> Zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností

Geometrický plán na mieru

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti Katastra nehnuteľností a Inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. To znamená, že sme spoľahliví a dodržiavame dohodnuté termíny. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti nehnuteľností - od vyhotovenia Geometrického plánu, ktorý slúži ako podklad pre právne úkony, cez prípravu Zmlúv o prevode vlastníctva, až po doručenie Návrhu na vklad resp. Žiadosti o zápis do katastra nehnuteľností.

Neváhajte sa na nás obrátiť pri riešení akýchkoľvek otázok v oblasti geodézie a Katastra nehnuteľností. Poradenstvo a vybrané služby poskytujeme zdarma.

Vyhotovíme pre Vás Geometrický plán na rozdelenie príp. zlúčenie nehnuteľností podľa Vašich požiadaviek, Zmluvu o prevode vlastníckeho práva (Kúpnu / Darovaciu alebo inú zmluvu) spolu s Návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností. Okrem podpisu zmluvy u notára vybavíme všetko za Vás.

Chcete si zameniť so susedom časť pozemku?

Pripravíme pre Vás Geometrický plán pre úpravu hranice nehnuteľností podľa Vašich požiadaviek, Zámennú zmluvu spolu s Návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností.

Vlastníte pozemok, ktorý nie je majetkoprávne usporiadaný?

Zistili ste, že pozemok, ktorý vlastníte nie je zapísaný na liste vlastníctva v súčasnom operáte Katastra nehnuteľností? Pripravíme pre Vás všetky potrebné doklady na usporiadanie a zápis Vášho pozemku do Katastra nehnuteľnosti. Vyhotovíme Vám Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, a zabezpečíme zápis do KN.

Neviete kde sa nachádzajú Vaše pozemky?

Ponúkame Vám grafickú identifikáciu pozemkov v komerčných mapách. Pomôžu Vám zorientovať sa a určiť, kde približne sa pozemok nachádza, či je v blízkosti komunikácií, či sa nachádza v zastavanom území obce... Ak by ste sa rozhodli pozemok ďalej využívať a chceli by ste vlastnícke hranice v teréne označiť, vytýčime Vám hranice pozemku a vypracujeme protokol o vytýčení vlastníckej hranice.

Mate pocit, že sused postavil plot na Vašom pozemku?

Po zameraní skutkového stavu prekonzultujeme s Vami vzniknutú situáciu a navrhneme ďalšie riešenie.

Potrebujete vyriešiť prístup na Váš pozemok cez cudzie pozemky?

Pripravíme pre Vás Zmluvu o vecnom bremene, ktorej prílohou je aj Geometrický plán na zriadenie vecného bremena. Závisí to od konkrétneho prípadu a Vašich požiadaviek.

Začínate stavať prípadne staviate rodinný dom?

Ak ste sa rozhodli investovať do kvalitného projektového spracovania Vášho domu, nemali by pri tom chýbať aj naše služby. Vyhotovíme pre Vás alebo Vášho projektanta polohové a výškové zameranie pozemku, s vyznačením priebehu vlastníckych hraníc a inžinierských sietí s možnosťou pripojenia, pričom tieto kontrolujeme priamo v teréne.
Vo fáze stavebného povolenia pripravíme situáciu umiestnenia stavby na Vašom pozemku, spolu s prípojkami na inžinierske siete.
Po vydaní stavebného povolenia t.j. pred začiatkom prvých stavebných prác vytýčime presnú polohu Vašej stavby a pripravíme dokumentáciu, ktorú budete potrebovať pri kolaudácii stavby.
Ak sa rozhodnete pri výstavbe Vášho RD pre využitie našich služieb ponúkame Vám okrem bezplatného poradenstva aj zvýhodnené balíky služieb.

Potrebujete zamerať rozostavanú stavbu kvôli úveru v banke?

K zápisu rozostavanej stavby budete potrebovať okrem Geometrického plánu, právoplatného stavebného povolenia aj znalecký posudok o stave rozostavanosti Vašej stavby. Vyhotovíme pre Vás Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, a po doložení potrebných dokladov bezplatne zabezpečíme zápis do Katastra nehnuteľností. Ako vlastník sa do KN zapíše osoba uvedená ako stavebník v právoplatnom stavebnom povolení.

Chcete kolaudovať?

Pripravíme pre Vás geodetickú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii. Od Geometrického plánu počnúc až po zápis stavby do Katastra nehnuteľností. Nová stavba sa do KN zapisuje na základe žiadosti, ktorej prílohou je právoplatné kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a Geometrický plán, ak stavba ešte nie je evidovaná v KN. V prípade ak je stavba zapísaná v KN ako rozostavaná, stačí k žiadosti priložiť len čestné prehlásenie o tom, že pôdorys a rozmery stavby neboli zmenené.

Zistili ste, že nemáte zapísanú starú stavbu na liste vlastníctva?

Toto je problém, ktorý sa v súčasnosti vyskytuje najme pri vybavovaní hypotekárneho úveru, ktorého zábezpekou je staršia nehnuteľnosť - RD aj s pozemkom. Poskytneme Vám kompletné poradenstvo ako postupovať v konkrétnom prípade. Vyhotovíme potrebný Geometrický plán pre zameranie takýchto stavieb. A po doložení potrebných dokladov k stavbe zabezpečíme zápis do Katastra nehnuteľností.

Prečo my ?!

  • Profesionálny prístup.
  • Kvalitný zákaznícky servis.
  • Dobré ceny.
  • Právne informácie.
  • Okamžité vybavenie vaších žiadostí.

Čo hovoria klienti ?!

Sme veľmi spokojný s prácou pána Dulína. Práca bola precízna, prístup profesionálny a čo je hlavné, všetko prebehlo rýchlo a za dobrú cenu.
 Palenčár, zákazník

Sme členmi

  • Komory Geodetov

Kontakt

  • adresa Geodet Ing. Pavol Dulín - Geodus s.r.o. Sabinov
  • telefón  +421 51 45 25 154, 0905 94 63 66
  • email  geodus.sb@gmail.com
  • map  Námestie Slobody 79, 08301 Sabinov

Nájdete nás